ความรู้เกี่ยวกับฉนวน

ความรู้เกี่ยวกับฉนวน

ฉนวน หมายถึง วัสดุที่มีความสามารถในการสกัดกั้นความร้อนไม่ให้ส่งผ่านจากด้านใดด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งได้โดยง่าย วัสดุทุกชนิดในโลกล้วนเป็น “ฉนวน” ทั้งสิ้น เพียงแต่ค่าความเป็นฉนวนหรือค่าความต้านทานความร้อนจะมากหรือน้อยแตกต่างกัน การส่งผ่านความร้อนจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของวัสดุใดๆ หรือการส่งผ่านความร้อนจากวัสดุหนึ่งไปยังอีกวัสดุหนึ่ง เรียกว่า การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)

คุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนสำหรับอาคาร คือ การสกัดกั้นความร้อนมิให้ส่งผ่านจากภายนอกอาคารเข้าไปยังภายในอาคารได้ ดังนั้นฉนวนกันความร้อนที่ดีจึงควรเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีค่าการนำความร้อนต่ำที่สุดหรือมีค่าความต้านทานความร้อนสูงที่สุดนั่นเอง โดยจะต้องสามารถลดการถ่ายเทความร้อนทั้งในรูปของการนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน ได้เป็นอย่างดี

การเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน

Thermal conductivity & Density
ในการเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนให้พิจารณาที่ค่าการนำความร้อน (Thermal conductivity, K-Value) ของฉนวน โดยฉนวนที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ จะมีประสิทธิภาพในการต้านทานความร้อนสูง ทำให้สามารถลดปริมาณความร้อนที่เข้าสู่อาคารได้มากในบริเวณที่มีการติดตั้งฉนวน

จากภาพแสดงความสัมพันธ์ของค่าการนำความร้อน (Thermal conductivity, K-Value) ของฉนวนใยแก้วจะลดลงตามความหนาแน่น (Density) ของฉนวนที่เพิ่มขึ้น.
Noise Reduction Coefficient (NRC) & Density
ในการเลือกใช้วัสดุฉนวนดูดซับเสียงให้พิจารณาที่ค่าความสามารถในการดูดซับเสียงของวัสดุฉนวนนั้นๆ โดยวัสดุฉนวนที่มีค่าการดูดซับเสียง Noise Reduction Coefficient (NRC) ยิ่งมาก จะสามารถดูดซับเสียงและลดเสียงสะท้อนหรือเสียงก้องได้ดีกว่าวัสดุฉนวนที่มีค่า NRC น้อยๆ

จากภาพแสดงความสัมพันธ์ของค่าการดูดซับเสียง Noise Reduction Coefficient (NRC) ของฉนวนใยแก้ว โดยจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามความหนาแน่น (Density) ของฉนวนที่เพิ่มขึ้นด้วย.

ฉนวนไม่อมน้ำ

MicroFiber ฉนวนไม่อมน้ำ
MicroFiber เป็นฉนวนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษ โดยฉนวนสามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำและความชื้นไม่ให้เข้าไปในตัวฉนวนด้วยการใส่สารพิเศษ Non Water Absorption (ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของไมโครไฟเบอร์) จึงทำให้ฉนวนไมโครไฟเบอร์ทุกรุ่นไม่อมน้ำสร้างความมั่นใจและคงประสิทธิภาพของฉนวนให้ยาวนาน
MicroFiber ฉนวนที่ปลอดภัย
การที่ใยแก้วทำจากเส้นแก้วเมื่อสัมผัสจะตำที่ผิวหนังซึ่งจะทำให้เกิดการระคายเคืองเพราะความคมของแก้วนั้น สิ่งเหล่านี้ได้รับการยืนยันตามรายงานหลักฐานการทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของวัสดุประเภทเส้นใยแก้วจาก IARC : Internation Agency for Research on Cancer เมืองเลียง ประเทศฝรั่งเศส โดยรับรองความปลอดภัยของฉนวนใยแก้วว่า ไม่จัดเป็นสารก่อมะเร็งแก่มนุษย์ได้ อ้างอิง : https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2001/pr137.html

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความชำนาญในการผลิตฉนวนใยแก้วกันความร้อนและดูดซับเสียงที่ยาวนานกว่า 40 ปี พร้อมกับมีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด มีระบบการจัดการทรัพยากรที่สามารถแปรสภาพนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เศษแก้วแทนมากกว่า 80 % ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลิตภัณฑ์ฉนวนไมโครไฟเบอร์ จึงได้รับเครื่องหมายฉลากเขียวที่แสดงถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม