วิธีการติดตั้งฉนวนหลังคา

การปูฉนวนในช่องแป (แบบมีตะแกรงลวดยึดติดระหว่างแป)

นำฉนวนปูไปตามแนวช่องแปโดยมี WIRE MESH หรือ CHICKEN WIRE ที่ติดตั้งอยู่ระหว่างแปหรือใต้แปรองรับฉนวนไว้ โดยสามารถติดตั้งได้กับหลังคาที่กำลังก่อสร้างใหม่

การปูฉนวนในช่องแป (แบบมีตะแกรงลวดยึดติดบนแป)

นำฉนวนปูไปตามแนวช่องแปโดยมี WIRE MESH หรือ CHICKEN WIRE ที่ติดตั้งอยู่บนแปรองรับฉนวนไว้ โดยสามารถติดตั้งได้กับหลังคาที่กำลังก่อสร้างใหม่

การปูฉนวนในช่องแป (แบบผูกลวด)

นำฉนวนปูไปตามแนวช่องแปโดยมีลวดที่ผูกกับแปให้ระยะห่างของลวดประมาณ 30 ซม. รองรับฉนวนไว้ โดยสามารถติดตั้งได้กับหลังคาที่กำลังก่อสร้างใหม่และหลังคาที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว

การปูฉนวนตามขวางแป (แบบมีตะแกรงลวดยึดติดบนแป)

นำฉนวนปูไปตามแนวขวางกับแปโดยมี WIRE MESH หรือ CHICKEN WIRE ที่ติดตั้งอยู่บนแปรองรับฉนวนไว้ โดยสามารถติดตั้งได้สะดวกและรวดเร็วกับหลังคาที่กำลังก่อสร้างใหม่

การปูฉนวนตามขวางแป (แบบไม่มีตะแกรงลวดรองรับฉนวน)

นำฉนวนปูไปตามแนวขวางกับแปโดยไม่ใช้ WIRE MESH หรือ CHICKEN WIRE รองรับฉนวน เหมาะสำหรับหลังคาที่มีระยะห่างของช่องแปไม่เกิน 1.5 เมตร โดยสามารถติดตั้งได้สะดวกและรวดเร็วกับหลังคาที่กำลังก่อสร้างใหม่

ปูฉนวนด้วยวิธียึดติดใต้พื้น Concrete slab

นำฉนวนยึดติดกับพื้น Concrete slab ด้วย Spindle pin หรือพุกที่มีระยะห่างประมาณ 20 – 60 ซม. และใช้ลวดพันยึดติดกับหัวพุกที่เลยออกมาจากฉนวนเป็นรูปทแยงมุม โดยการเจาะฝังพุกจะต้องไม่กระทบกับโครงสร้างของอาคาร ซึ่งสามารถติดตั้งได้กับอาคารที่กำลังก่อสร้างใหม่และอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว