เกียรติประวัติ

2 กันยายน 2523 บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน จาก บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทางด้านประกอบกิจการ ผลิตใยแก้ว
1 มีนาคม 2524   สมาคมอุตสาหกรรมไทย มอบเกียรติบัตรแก่ บริษัท ไมโครไฟเบอร์ อุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมการประหยัดพลังงาน
28 มีนาคม 2528 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมออก ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใยแก้ว
6 กุมภาพันธ์ 2529 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมออก ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นใยแก้ว
20 เมษายน 2529 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ บริษัทฯ เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ " ไมโครไฟเบอร์ " ที่นำไปแสดงในงาน "สถาปนิก 29 " มีคุณค่าในการ ประหยัดพลังงานและเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นในงานดังกล่าว
27 สิงหาคม 2529 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมออก ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อใยแก้ว
10 พฤษภาคม 2530 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเกียรติบัตรแก่ บริษัท ไม โครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมในงาน "สถาปนิก 30"
21 ธันวาคม 2530 พล.ตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัล และโล่เกียรติยศ ของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี แก่นายทวี ชัยจิรบุญ ประธานบริษัทฯเพื่อประกาศ เกียรติคุณว่า ฉนวนใยแก้ว " ไมโครไฟเบอร์ " เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี 2530
10 มิถุนายน 2531 กรมตำรวจกระทรวงมหาดไทยมอบโล่เกียรติคุณแก่บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนกิจกรรมของกรมตำรวจ 
5 สิงหาคม 2533 สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน มอบโล่เกียรติคุณแก่ บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้ทำคุณประโยชน์ และสนับสนุนโครงการเนื่องในโอกาสปีพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10 กันยายน 2533 บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรางวัล NIC AWARDS 90 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาสตร์ เทคโนโลยีและพลังงาน
15 ธันวาคม 2533 สำนักงานพลังงานแห่งชาติ มอบรางวัลประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2533 เป็นคณะบุคคลที่มีผลงานดีเด่น สาขาการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานประจำปี 2533 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
19 กุมภาพันธ์ 2534 สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย มอบโล่เกียรติคุณแก่ บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัดที่ได้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม
22 มีนาคม 2534 ชมรมผู้จัดการพลังงานมอบเกียรติบัตรแก่ บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมการประหยัดพลังงาน 
14 มิถุนายน 2534 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบโล่เกียรติคุณแก่ บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมการประหยัดพลังงาน 
22 สิงหาคม 2536 สถาปนิกทักษิณ ในสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเกียรติบัตรแก่ บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ในงาน " สถาปนิกทักษิณ 36 "
26 มกราคม 2537 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบเกียรติบัตรแก่ บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมการประหยัดพลังงาน
30 กรกฎาคม 2538 สถาปนิกทักษิณ ในสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเกียรติบัตรแก่ บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ในงาน " สถาปนิกทักษิณ 38 "
15 พฤษภาคม 2539 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเกียรติบัตรแก่ บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมในงาน "สถาปนิก 39"
30 พฤศจิกายน 2541 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย มอบเกียรติบัตรแก่ บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมและวิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศ 
22 กุมภาพันธ์ 2543 บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 : 1994 จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI)
1 กุมภาพันธ์ 2544 สถาปนิกทักษิณ ในสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเกียรติบัตรแก่ บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ในงาน " สถาปนิกทักษิณ 44 "
5 เมษายน 2544 สมาคมการจัดการด้านพลังงานมอบโล่เกียรติคุณแก่ บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนกิจกรรมการประหยัดพลังงาน
11 กรกฎาคม 2545 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยมอบเกียรติบัตรแก่ บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ให้การอนุญาตสมาชิกสมาคมเข้าเยี่ยมชมโรงงาน 
11 กุมภาพันธ์ 2546 บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก BSI Management Systems
25 มิถุนายน 2546 บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จาก BSI Management Systems
8 พฤษภาคม 2549 บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 จาก BSI Management Systems
13 พฤศจิกายน 2552 บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับเครื่องหมายฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (Energy Saving Label) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
4 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว (Green Label) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
26 เมษายน 2554 บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับเครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
26 เมษายน 2554 บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยเป็นสมาชิก LEED (Leadership in Energy and Environment Design) จาก U.S. Green Building Council ประเทศสหรัฐอเมริกา