บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัดได้รับการต่ออายุการใช้เครื่องหมาย

ไมโครไฟเบอร์รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
August 31, 2016
บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมงานสถาปนิก 2559 Back to Basic
August 30, 2016

บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัดได้รับการต่ออายุการใช้เครื่องหมาย

นายศรายุ ศรียุกต์สิริ ผู้อํานวยการ บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัด ได้รับการต่ออายุการใช้เครื่องหมาย ฉลากคาร์บอน จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สําหรับฉนวน ไมโครไฟเบอร์ผู้ผลิตฉนวนใยแก้วกันความร้อนและดูดซับเสียงแห่งแรกของไทย ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านขบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดโลกร้อนและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า โดยมี คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นผู้มอบ